Actueel / Nieuws

12 Juni 2014 : Wet werk en zekerheid

Op 10 juni 2014 is het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818) door de Eerste Kamer goedgekeurd. Dit betekent dat al per 1 januari 2015 ingrijpende wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheden gaan plaatsvinden. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen genoemd waarmee u als werkgever te maken gaat krijgen. Naast de hieronder genoemde wijzigingen vinden er onder meer ook nog wijzigingen plaats op het gebied van het einde van de arbeidsovereenkomst bij de pensioenleeftijd, de Ragetlieregel, het vernietigen van een ontslag op staande voet en verschillende andere onderwerpen. Ook gelden er voor specifieke bepalingen overgangsrecht.

Geen proeftijd meer

Vanaf 1 januari 2015 is een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter verboden. Dit is alleen anders indien op 1 juli 2014 een cao geldt waarin een afwijkingsmogelijkheid is opgenomen.

Concurrentiebeding verboden

Ook is het vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. Een zware ingreep met slechts één uitzondering hierop: een concurrentiebeding is in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel toegestaan ingeval van ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze moeten dan gemotiveerd worden en schriftelijk opgenomen worden in het concurrentiebeding. Deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen worden echter niet snel aangenomen. Het is voor werkgevers dus van belang om nu al na te denken over de in hun onderneming spelende zeer specifieke belangen.

Aanzegtermijn verplicht

Per 1 januari 2015 wordt ook de aanzegtermijn geïntroduceerd. Dit betekent dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor de afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet informeren over (a) het wel of niet voort te zetten van het dienstverband en (b) de arbeidsvoorwaarden. Neemt de werkgever de aanzegtermijn niet in acht, dan is een vergoeding verschuldigd van maximaal één maandsalaris en indien hij te laat aanzegt een vergoeding na rato. De aanzegtermijn geldt niet bij contracten korter dan zes maanden of voor een contract met bijv. een projectbepaling of een uitzendbeding.

Ketenregeling verandert

Vanaf 1 juli 2015 kan een werkgever maximaal 3 arbeidsovereenkomsten afsluiten in 2 jaar (voorheen: 3 jaar) en moet de werkgever daarna minimaal 6 maanden wachten voordat hij weer een nieuw tijdelijk contract kan aanbieden. Gebeurt dit niet, dan verandert het vierde contract in 2 jaar automatisch in een contract voor onbepaalde tijd. Afwijking is nog steeds mogelijk bij CAO en onder voorwaarden ook bijv. bij uitzendovereenkomsten. Ook geldt een uitzondering voor bbl-contracten en voor werknemers jonger dan 18 jaar die niet meer dan 12 uur per week hebben gewerkt.

Ontslagroute wijzigt

Vanaf 1 juli 2015 kan de werkgever de ontslagroute niet meer zelf bepalen. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid kan enkel nog via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter. Hoger beroep is hierbij mogelijk. Wanneer een toestemming door het UWV wordt geweigerd, dan kan de werkgever nog langsde kantonrechter, maar deze hanteert dezelfde criteria als het UWV. Als de werknemer het niet eens is met het ontslag via het UWV, kan deze ook binnen 2 maanden naar de kantonrechter om een vergoeding of terugkeer te vorderen. Bereiken werkgever en werknemer schriftelijke overeenstemming over een ontslag met wederzijds goedvinden, dan kan de werknemer zijn schriftelijke instemming binnen 14 dagen - zonder opgaaf van reden - herroepen.

Ontslagvergoeding verlaagd

De ontslagvergoeding wordt per 1 juli 2015 een transitievergoeding. Medewerkers die minimaal 2 jaar in dienst zijn, hebben recht op een vergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf 10 dienstjaren is dit een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Daarbij wordt de mogelijkheid van een betalingsregeling voor de transitievergoeding wettelijk vastgelegd. Voor de kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers en voor medewerkers die langer dan 10 jaar in dienst zijn en 50 jaar of ouder zijn, geldt voor dit alles een overgangsregeling. Daarnaast heeft de kantonrechter ook de mogelijkheid om de hoogte van de vergoeding aan te passen afhankelijk van het feit of werkgever of werknemer ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was. De werkgever kan opleidingskosten en outplacementkosten aftrekken van de transitievergoeding.

14 januari 2014 : High-trust samenwerking

Advocatenkantoor Sarier heeft op 14 januari 2014 met de Raad voor de Rechtsbijstand een convenant getekend voor en High-trust samenwerking. Met High Trust werken de Raad voor Rechtsbijstand en onze advocaat samen op basis van transparantie, vertrouwen en begrip. De High-trust samenwerking zal met ingang van 1 februari 2014 in werking treden. Deze samenwerking betekent voor onze klanten snel en adequaat duidelijkheid over de financiering van de gevraagde rechtsbijstand en de hoogte van de daaraan verbonden kosten. Wilt u over deze samenwerking meer weten of heeft u binnenkort een zaak waarvoor u rechtsbijstand wenst aan te vragen, neem dan gerust contact met ons op.

06 januari 2014: Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2014

Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen, die zijn ingediend vanaf 1 januari 2014. De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2014 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2012 (het peiljaar). De inkomensnormen en daarbij behorende eigen bijdragen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd.

* Reguliere toevoeging
* Korting op de eigen bijdrage
* Mediation
* Lichte adviestoevoeging (LAT)
* Vermogensnormen


Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren);
Fiscaal Jaarinkomen Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen
t/m € 18.000 € 196 t/m € 25.200
€ 18.001 - € 18.700 € 360 € 25.201 - € 26.100
€ 18.701 - € 19.700 € 514 € 26.101 - € 27.400
€ 19.701 - € 21.600 € 669 € 27.401 - € 30.500
€ 21.601 - € 25.600 € 823 € 30.501 - € 36.100
Boven de € 25.600 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.100

(Voor meer informatie: www.rvr.org)

20 maart 2013: Meer huurders in 2012 uit huis gezet

Vorig jaar zijn 6750 huurders uit hun huis gezet, 10% meer dan in 2011, zo meldt Aedes, de vereniging van corporaties. Onder hen bevinden zich 950 gezinnen. In ruim 75% van de gevallen was huurschuld de oorzaak. Verder ging het om woonfraude, zoals illegaal onderverhuren, of overlast. Driekwart van de corporaties verwacht meer huurachterstanden en ontruimingen. (bron: FD 20-03-2013)

01-03-2013: Jubileum 5 jaar!

Vandaag precies 5 jaar geleden, op 1 maart 2008, opende Advocatenkantoor Sarier haar deuren aan de Brouwersdijk 34 in het pand van onze bevriende relatie Güler Finance. Inmiddels zij we 5 jaar verder en zitten we in ons eigen pand aan de Elfhuizen 9A in hartje centrum Dordrecht. Wij willen onze vaste relaties en klanten danken voor hun vertrouwen in de afgelopen periode en hopen onze relaties en klanten nog beter van dienst te kunnen zijn in de toekomst. Het 5-jarig bestaan van Advocatenkantoor Sarier is dan ook voor ons een mooi moment om onze nieuwe website te lanceren, speciaal ontworpen door Toetje webdesign (Tuncay Sarier).

21 februari 2013: Sterke stijging werkloosheid

 • Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent
 • Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent
 • Aantal WW-uitkeringen sterk toegenomen in Noord Nederland

 • De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in januari 2013 toe met 21 duizend en kwam uit op 592 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 29 duizend is toegenomen tot 369 duizend.

  Opnieuw flinke toename werkloosheid

  In januari was 7,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een maand eerder was dat nog 7,2 procent. De laatste maanden is de werkloosheid sterk gestegen. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld per maand 19 duizend werklozen bij. Het aantal werkloze mannen steeg maandelijks gemiddeld met 11 duizend en het aantal werkloze vrouwen met 8 duizend.

  Stijging in alle leeftijdsgroepen

  In alle leeftijdsgroepen nam de werkloosheid toe. Bij jongeren kwam het aandeel werklozen in januari uit op 15 procent. Drie maanden daarvoor was dat nog ruim 13 procent. Onder de 25- tot 45-jarigen steeg de werkloosheid in januari verder tot 6,7 procent, terwijl die bij de 45- tot 65-jarigen tot 6,4 procent toenam.

  Sterke toename uitkeringen aan jongeren en in bouwnijverheid

  Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 8,6 procent. In de noordelijke provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel was de toename bovengemiddeld. Ook het aantal aan jongeren verstrekte uitkeringen en het aantal uitkeringen in de bouwnijverheid nam vergeleken met december 2012 meer dan gemiddeld toe.
  In januari werden er 74 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45 duizend beëindigd. Er werden 21 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, dat is 47 procent van het totaal aantal beëindigde uitkeringen. Een jaar geleden was dat nog 51 procent.

  (bron: www.cbs.nl)

  01-01-2013: Inkomensnormen 2013 Gefinancierde rechtshulp

  Wanneer u in aanmerking komt, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 25.200 (voor alleenstaanden) of € 35.600 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen belastingaangifte, dan gaan we uit van uw belastbare inkomen.

  Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren);
  Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
  t/m € 17.700 € 129 t/m € 24.800
  € 17.701 - € 18.400 € 188 € 24.801 - € 25.700
  € 18.401 - € 19.400 € 305 € 25.701 - € 27.000
  € 19.401 - € 21.300 € 516 € 27.001 - € 30.100
  € 21.301 - € 25.200 € 796 € 30.101 - € 35.600
  Boven de € 25.200 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 35.600

  (Voor meer informatie: www.rvr.org)

  01 december 2010:Dag van Luvienne

  Stagiaire Luvienne van het Albeda College te Rotterdam die bij Advocatenkantoor Sarier stage heeft gelopen, is verkozen tot het gezicht van de opleiding. Klik hier voor de dag van Luvienne en bekijk hieronder de trailer.